Absolutorium

Studium na AHOL - Vyšší odborné škole probíhá formou vysokoškolského vzdělávání (modulový učební plán, kreditní systém, prostupnost s VŠ). Ukončení studiaprobíhá formou absolutoria, v rámci kterého studenti obhajují absolventskou práci a vykonávají zkoušky z odborných předmětů a z cizího jazyka.Na konci vzdělávání získá absolvent titul „diplomovaný specialista“ (DiS.) a tzv. Dodatek k diplomu (Diploma supplement) s mezinárodní  platností.

Přihláška k absolutoriu

Zadání absolventské práce - šablona

Metodická příručka pro psaní absolventské práce

________________________________________________________________________________

Kalendář absolutorií pro školní rok 2020/2021:

Absolutoria - školní rok 2020/2021

Termín absolutorií - 7. - 11. červen 2021 (řádný termín absolutorií, denní forma studia):


-zadání absolventských prací a termín odevzdání přihlášky k absolutoriu: 31. říjen 2020
-termín odevzdání absolventských prací: 30. duben 2021
-termín odevzdání posudků vedoucího a oponenta absolventských prací: 28. květen 2021

-náhradní a opravný termín absolutorií:  září 2021

________________________________________________________________________________

§ 8, 10/2005 Sb.

Organizace absolutoria
(1) Před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu
nejméně 5 po sobě následujících pracovních dnů.
(2) Příprava na zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a na obhajobu absolventské
práce trvá 20 minut.
(3) Obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná
prezentace, trvá nejvýše 40 minut.
(4) Zkouška z odborných předmětů trvá nejvýše 20 minut a zkouška z cizího jazyka trvá nejvýše 20
minut.
(5) Zkouška z odborných předmětů se může skládat nejvýše ze 3 odborných předmětů.

§ 9 
Hodnocení absolutoria
(1) Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny
známkami:
a) 1 - výborně,
b) 2 - velmi dobře,
c) 3 - dobře,
d) 4 - nevyhověl/a.
(2) Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů,
zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.
(3) Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:
a) prospěl s vyznamenáním, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby
absolventské práce známkou horší než 2 - velmi dobře a průměrný prospěch studenta při absolutoriu
není horší než 1,50,
b) prospěl, jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známkou horší než 3 - dobře,
c) neprospěl, jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce
známku prospěchu 4 - nevyhověl.
(4) Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi
předseda zkušební komise v den, ve kterém konal student absolutorium.